Jaký na vaši společnost měla dopad koronavirová krize?

Jako logistický poskytovatel dodáváme služby našim klientům, především z oblasti FMCG a e-commerce. Logicky vliv opatření spojených s omezením pohybu lidí a uzavřením služeb, obchodů má vliv na prodeje zboží, které pro klienty skladujeme, a to má přímý dopad na námi poskytované služby. Portfolio výrobků je však různé, někteří klienti prodávají v kamenných obchodech i prostřednictvím e-commerce.

U některých našich zákazníků byl vliv minimální, u některých celkový dopad nebyl významný díky tomu, že objemy prodejů, které ztratili kvůli zavřeným obchodům, byly vyrovnány zvýšenými prodeji kanálem e-commerce. Na některé měla opatření spojení s koronovirem dopady fatální, byť v časově omezené míře. Na náš celkový obrat společnosti dopad nebyl zásadní, nicméně určitě utrpěla ziskovost.

Přistoupili jste jistě k řadě opatření…

Ano. Díky opatřením vlády, ale zejména díky našim vlastním opatřením, se kterými jsme byli v mnoha případech v předstihu před vládou, a která byla nutně specifičtější, byl chod společnosti omezen. Zejména opatření zamezující potkávání pracovníků různých směn, abychom tím zamezili případné šíření nákazy mezi směnami, přineslo poměrně významné snížení celkové produktivity. Naopak jsme se navykli využívat nástrojů pro on-line schůzky, a to vedlo k vyšší efektivitě a flexibilitě v naší běžné komunikaci jak interní, tak s našimi klienty.

Jedním z projevů koronakrize je rozvoj e-commerce. To se tedy projevilo i ve vašem byznysu?

Asi největší dopad, a paradoxně pozitivní, vnímáme v rozvoji e-commerce u našich klientů. Situace donutila společnost změnit své návyky a zejména u starší generace došlo k daleko většímu nakupování prostřednictvím internetu a využívání dodávek přímo do domu. Věřím, že tyto návyky jen tak nepominou, kdo nebude nabízet své zboží také na internetu, nebude moct očekávat významný obchodní růst. Pro nás jako poskytovatele to znamená kriticky se zamyslet nad našimi kapacitními limity a teď nemám na mysli jen fyzickou přípravu zboží, ale třeba i kapacity našich serverů, pro které zvládání vysokého počtu objednávek byla „výzva“.

Jak z vašeho pohledu hodnotíte rok 2020?

Pro mě osobně je tento rok hodně významný. Do společnosti FM Česká jsem nastoupil v únoru. Než jsem se pořádně stačil rozkoukat, byl tu covid-19 a bylo nutno řešit velmi rychle to, aby naše společnost byla schopna, bez jakéhokoliv omezení, dodávat služby našim zákazníkům, tak, aby byli schopni zásobovat trh tak potřebným zbožím, například Savem.

Některé plány, které jsem měl na začátku, jsem musel odložit, stejně tak seznamování se s kulturou, procesy FM a má inegrace v rámci společnosti byla daleko náročnější, než by se dalo očekávat.

Na druhou stranu jsem mohl rychle poznat, jak mí podřízení dokážou zvládat nestandardní situace, jak rychle dokážou reagovat na potřeby našich klientů a jak dokážou řídit provozy za velmi omezených podmínek. Museli jsme se také vypořádat s několika změnami v managementu. Sotva jsme se trochu nadechli, přišla nečekaně rychle sezona distribuce zboží na stále více populární Black Friday, Vánoce a následně druhá vlna pandemie, která se nám tentokrát nevyhnula bez několika nakažených mezi našimi spolupracovníky.

Do toho všeho jsme prošli relokací jednoho významného klienta v rámci našich skladů v blízkosti Prahy. Pozitivní je, že tímto nutným krokem jsme uvolnili místo pro klienta, který dynamicky roste, právě i díky tomu, že obchoduje v oblasti e-commerce.

Můžete říct z praxe, jakých segmentů trhu se aktuální situace dotkla nejcitelněji? A jak se to projevilo v poptávkách po vašich službách?

Jedním z nejvíce zasažených segmentů je bezpochyby cestovní ruch, jehož významné oslabení či téměř zastavení má samozřejmě dopady i na ekonomiku a to v několika směrech. Významný z nich je oblast realit, kde dochází k významnému propadu cen komerčních nemovitostí, jako jsou hotely a penziony, ale zaznamenáváme i snížení bytových nájmů z důvodu zvýšené nabídky díky uvolnění spousty bytů původně užívaných ke krátkodobému nájmu. Naopak v průmyslových realitách, logistických skladech jsme zaznamenali zvýšenou poptávku, a i naše společnost se potýkala zejména v období předvánoční sezony s nedostatkem skladových kapacit, což nás nutilo využít externí sklady. Najít vyhovující velikost, lokalitu nebylo jednoduché.

Mnozí z našich klientů se potýkali s vyššími zásobami na skladě, díky snížení prodejů. Sezona v minulém roce také začala neobvykle dříve, což připisujeme i vlivu velké nejistoty obchodníků a obav z přicházející druhé vlny covidu. Jak už bylo zmíněno, velmi pozitivní vliv měla aktuální situace na rozvoj trhu e-commerce, jehož rozvoj extrémně zrychlil a to se odrazilo i v poptávkách po našich službách. FM Logistic poskytuje služby několika významným klientům, pro které zabezpečujeme vychystání a dodání zboží jejich koncovým internetovým zákazníkům z velké části do zahraničí, zejména do Německa.

Co to pro vás znamenalo?

Museli jsme zabezpečit extrémně rychlé navýšení kapacit, optimalizaci některých procesů, přenastavení parametrů pro zásobování spotřebního a obalového materiálu. Bohužel jsme v některých případech naráželi znovu na nedostatek skladových kapacit i díky tomu, že někteří poskytovatelé balíkových přeprav, které naši klienti využívají, nebyli schopni dodat potřebnou kapacitu a tím významně omezovali naši činnost… Byli jsme zkrátka při přípravě zboží rychlejší než dopravci.

Poptávka po e-commerce službách se zvyšuje, pracujeme na projektech některých našich stávajících klientů, kteří mají zájem své služby o tento segment rozšířit. Rozhodně v tomto segmentu vidíme velkou budoucnost a jsme rádi, že v něm máme zkušenost a plány tu budoucnost realizovat. O dalších oblastech, jako je trh práce a zahraniční dělníci, stavebnictví, automobilový průmysl a jeho zpomalení, nové technologie a využívání online komunikace, by se dalo dlouze povídat.

Všechny vaše služby, jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni, jsou koordinovány vlastním nástrojem Control Tower, a to i v případě, že zákazník používá v rámci svého dodavatelského řetězce více než jednoho dodavatele. Můžete popsat princip fungování a výhody tohoto nástroje pro každodenní logistickou praxi?

Control Tower neboli „Kontrolní věž“ v této podobě je něco s čím se ve své praxi setkávám poprvé, a tak jak jsem jej poznal, musím říci, že je to velmi dobrý a potřebný nástroj. Zejména v takových případech, kdy dodáváme pro klienta služby pokrývající celou či větší část dodavatelského řetězce, ale máme i případy, kdy aktivita přesahuje k ostatním providerům.

Když si představíme klienta, kterému poskytujeme služby mezinárodní celovozové přepravy, lokální i mezinárodní paletovou distribuci, balíkové přepravy, skladování, co-packing, co-manufacturing, celní služby a další…. Každá tato činnost je řízená do jisté míry autonomně a úkolem člověka nebo týmu zabezpečující aktivity „Kontrolní věže“ je operativně zastřešit informační toky mezi všemi zúčastněnými stranami a dlouhodobě budovat vztahy. Je koordinátorem mezi potřebami zákazníka na jedné straně a servisními stranami na druhé straně, jak už jsem zmínil tedy sklady, dopravní společnosti, příjemci, prodejci, celní odbavení atd.

Co to znamená v praxi?

Že se „kontrolní věž“ mimo jiné stará o údržbu databáze informací pro každodenní provoz a dobré rozhodování, KPI reporting a účast na akčním plánu ke zlepšení výkonu a zeštíhlení procesů, přípravu reportingu přesně přizpůsobenému požadavkům klienta. Dále pak vyhledává optimalizaci v rozsahu dopravních toků ve spolupráci s odborníky z FM, má znalosti všech portálů a programů, které je třeba monitorovat. Její činnost začíná ještě před zahájením aktivit pro daného klienta, kdy se aktivně podílí na implementaci a nastavení EDI zpráv, tvorbě databáze, pravidel pro KPI atd.

Výhoda je jednoznačná a to především na straně klienta, ten má totiž jedno telefonní číslo a e-mailovou adresu, kam se může obracet s dotazy ohledně celého procesu toku jeho zboží a informací.

Máte zkušenosti s poskytováním služeb od dopravních po např. balení. Jaký je váš recept na efektivní logistiku? Co je podle vás základem? A v čem vidíte ty nejnovější inovace, které zvyšují efektivitu logistiky?

Efektivní logistiku vidím zejména v nalézání synergií. To se nám daří. Základem je široké portfolio klientů v našich „multicustomer“ skladech v Tuchoměřicích a Jirnech. Klienti jsou různě velcí, poskytující zejména zboží z oblasti FMCG, a to v různých skladovacích režimech – jak teplotních, tak například pod daňovou či celní kontrolou a mají různou sezonalitu. Využívají e-commerce a různé druhy dopravy. Efektivita spočívá zejména v možnosti flexibilní alokace jak lidských, tak technických zdrojů, ale zejména alokace know-how.

Základem pro efektivní logistiku jsou zdravá data z oblasti lidských zdrojů a jejich nasazení, materiálových toků, a to nejlépe v reálném čase. Z těchto informací vycházíme, analyzujeme je a se zapojením pracovníků na všech úrovních v programu „neustále zlepšování“ pak zeštíhlujeme procesy a nalézáme nová efektivnější řešení. Nejnovější inovace ke zvyšování efektivity vidím v automatizaci a robotizaci, kdy můžeme díky tomuto zcela vyloučit či omezit lidskou práci a tím řešit personální otázku, a to zejména v sezonních výkyvech. Ale nemám na mysli jen fyzickou práci, my pracujeme i na robotizaci práce administrativní.

Důležitost nasazení automatizace spatřuji zejména u zákazníků, kteří mají internetové obchody, kdy je potřeba zpracovat velké množství objednávek s poměrně malým počtem kusu v jedné objednávce. Bez automatizace kompletačních, balících a manipulačních linek se tento segment logistiky prostě dělat nedá.

Když jsme se zmínili o balení, dnes je zřejmý trend udržitelnosti. Jak toto téma vnímáte z vašeho pohledu?

Udržitelné balení se stává pro firmy i jejich zákazníky mnohem vyšší prioritou, než tomu bylo kdykoliv předtím. Vnímáme to i u našich klientů a snažíme se jim jít naproti a plně je v této oblasti podporovat, protože udržitelnost balení už nevidíme jen jako jednu z možností, ale nevyhnutelnost. V praxi to u nás znamená, že například místo plastových vzduchových polštářků pro vyplnění kartonů se zbožím používáme papír. Pokud to proces dovolí, používáme k přepravě zboží do prodejen vratné obaly.

Snažíme se v maximální míře snižovat množství vznikajících odpadů. Například momentálně pracujeme na omezení či úplném vyloučení použití balící folie na zboží na paletách, které se ve skladu nějakým způsobem dále zpracovávají. K fixaci zboží hodláme využit řešení, které umožní opakovatelné použití. Pracujeme na tom, abychom mohli klientům nabízet řešení šetrná k životnímu prostředí. Jako další příklad potvrzující výše zmíněné v oblasti dopravy, bych tady rád zmínil naše testování dodávkového vozidla využívající pohon na CNG.

A jaký v rámci vašich trhu, na němž operujete, předpokládáte vývoj v roce 2021? Co podle vás můžeme očekávat?

Velmi těžké je předvídat, jak se vyvine situace ohledně pandemie. Já jsem v tomto možná optimista, když si myslím, že počátkem léta bychom se měli začít vracet do normálu. Samozřejmě, že vliv všech opatření a jejich následky budou doznívat ještě déle a bude to různé z pohledu evropských zemí, ale i celosvětově. To bude mít vliv na naše klienty potažmo na služby, které jim poskytujeme a tím pádem i na naši společnost. Já předpokládám, že bude pokračovat rozvoj e-commerce, i když už ne takovou rychlostí jako tomu bylo v minulém roce.

Vnímáme to u našich klientů, kteří obchodují prostřednictvím internetu, tak i u těch, kteří v tomto sektoru ještě aktivitu nemají, ale vnímají tu důležitost a příležitost. Pro nás to znamená implementování našich zkušeností v této oblasti pro další klienty, což vnímáme jako příležitost dalšího růstu a důkaz naší silné báze know-how, které můžeme našim stávajícím, ale i potencionálním klientům nabídnout.

Očekáváme nárůst aktivit u našich velkých internetových klientů o desítky procent – a to jak z důvodu růstu objemů díky současnému trendu, tak i díky přesunu aktivit, které doposud byly prováděny v jiných skladech či zemích. To nás těší a jsem rádi za důvěru, kterou v nás klienti mají. Očekáváme vyšší tlak na ceny, tak jak jsme to zažívali v minulé krizi v roce 2008. Společnosti budou hledat řešení, jak udržet úroveň svoji profitability a jak sanovat ztráty vzniklé kvůli vládním i jejich interním opatřením.

Klienti by si ale měli uvědomit, že negativním dopadem pandemie byly a stále jsou také ovlivněny samotné logistické společnosti. Nezaměstnanost mírně stoupá, ale my to bohužel příliš nepociťujeme a doufáme, že se situace zejména ohledně sezonních pracovníků právě začátkem léta výrazně zlepší. Určitě to bude rok náročný a plný výzev, ale taková už logistika je a pro mě osobně je to každodenním hnacím motorem.

 

Zdroj:// Systémy logistiky