Pravidla a podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

skladinfo.cz (Stránky) jsou vlastnictvím společnosti Global Web Group Kft. (Společnost). Stránky také zahrnují různé domény a dílčí odkazy, které náležejí Společnosti a které jsou považovány za součást Stránek, které jsou předmětem těchto podmínek používání (Smluvní podmínky). Používání těchto stránek v jakékoli formě nebo způsobem (návštěva, registrace, využívání informací a služeb) podléhá níže uvedeným Pravidlům a podmínkám a předpokládá tiché a bezpodmínečné přijetí těchto Pravidel a podmínek. Společnost může kdykoliv změnit, pozastavit nebo přerušit obsah této stránky nebo těchto obchodních podmínek prostřednictvím úplných nebo částečných úprav obsahu, struktury atd. Bez předchozího souhlasu nebo oznámení uživatelům (fyzické nebo právnické osoby používající Stránku). Pokračování v používání těchto stránek zahrnuje souhlas s pravidly a podmínkami stránek. Společnost si vyhrazuje právo omezit přístup na Stránku určité IP bez jakéhokoli oznámení a odpovědnosti. Používání stránek je povoleno pouze osobám starším 18 let. II. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY

Návštěva, registrace a vyhledávání informací dostupných na těchto stránkách je zdarma. Po registraci bude uživatel požádán prostřednictvím registračních formulářů o vyplnění kontaktních informací. Nevhodné / částečné vyplnění těchto formulářů by mohlo mít za následek nemožnost registrace příslušného Uživatele prostřednictvím Stránky. Uživatel je povinen uvést všechny poskytnuté informace správně, úplně a certifikovaně. Uživatel je rovněž povinen informovat Stránku o změnách, které by mohly nastat v souvislosti s registrovanými informacemi. Informace zveřejněné Uživatelem na Stránkách (včetně odkazů a URL) nemohou obsahovat materiály, které by mohly být považovány za nezákonné nebo které by mohly přinést společnosti, jiným Uživatelům nebo třetím stranám jakékoli předsudky, včetně, ale bez omezení na násilné materiály, sexuální nebo pornografické, rasistické nebo porušování jakýchkoli autorských práv nebo práv na ochranu soukromí, jakož i jakéhokoli typu materiálů, které nemají žádné vazby na konkrétní stránky. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího oznámení pozastavit jakýkoliv obsah, který by mohl být považován za nezákonný, škodlivý nebo nevhodný, podle výše uvedených ustanovení. Po vyplnění registračních formulářů mají uživatelé k dispozici účet pro využívání služeb. Uživatel je plně odpovědný za zachování důvěrnosti hesla pro přístup ke službám, podmíněné registrací. Uživatelé jsou plně zodpovědní za veškeré informace zveřejněné prostřednictvím svého účtu. V případě neoprávněného přístupu k účtu ze strany třetích osob nenese společnost odpovědnost za následky. Po registraci mají uživatelé možnost objednat si speciální balíčky doplňkových služeb bezplatně (registrace budov, specializované poradenství, reklamní nabídky apod.). Po podání takové objednávky se společnost obrátí na Uživatele s nabídkou a objednávka může být uzavřena smlouvou mezi stranami, aniž by to bylo bezpodmínečným důsledkem registrace. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli nereagovat na některé požadavky uživatelů, bez oznámení nebo odpovědnosti. Neexistuje žádný limit pro zpoždění společnost, aby odpověděla na všechny požadavky uživatelů a společnost nemůže nést odpovědnost za žádnou formu ze strany uživatelů nebo třetích stran. III. ODPOVĚDNOST

Společnost nemá žádnou právní odpovědnost za přesnost a pravdivost informací poskytnutých Uživateli nebo třetími stranami obsažených na Stránkách. Uživatelé jsou povinni tyto informace před přijetím rozhodnutí, která by mohla ovlivnit dobrý rozvoj jejich činností, ověřit. Stránky mohou obsahovat odkazy nebo odkazy na jiné weby nebo webové stránky, na které se vztahují konkrétní podmínky, které platí, jak je uvedeno na příslušných stránkách nebo na webových stránkách, přičemž společnost nenese odpovědnost a nepřebírá žádnou povinnost ve vztahu k obsahu těchto stránek. Uživatelé přistupují na tyto stránky nebo používají své produkty / služby výhradně na své vlastní riziko a odpovědnost. Uživatelé přebírají veškerou občanskou nebo trestní odpovědnost za veškeré informace předávané nebo zveřejňované na internetu pomocí služeb Stránky. Společnost nenabízí žádnou záruku, že informace uvedené na Stránkách budou splňovat všechny standardy a požadavky Uživatelů a nemohou být zodpovědné za jakékoli přímé či nepřímé škody, včetně, ale bez omezení, ztráty zisku, dobrého jména, možnosti použití dat nebo jiné nehmotné nebo nevyrovnatelné ztráty (i když byla Společnost předem informována o možnosti vzniku takové ztráty) nenabízí žádnou záruku za správnost, bezpečnost, užitečnost nebo důsledky používání služby. Služby a veškeré další materiály jsou nabízeny bez jakékoli dodatečné záruky. IV. PRÁVA AUTORŮ

Obsah Stránek, včetně, ale bez omezení na programy, design, články, texty, obrázky, audio a video soubory, grafiku a další data a aplikace, je majetkem Společnosti a / nebo jejích partnerů, chráněn podle zákona o autorských právech a zákonů týkajících se práv duševního a průmyslového vlastnictví. Obsahové informace zveřejněné Uživateli podléhají právům duševního vlastnictví Uživatelů, které jsou jako takové chráněny podle zákona.

Zveřejnění těchto informací na těchto stránkách znamená, že společnost a její přidružené společnosti souhlasí s jakoukoli povinností týkající se jakékoli platby a / nebo odměny za použití, kopírování, zveřejňování, distribuci těchto informací jakýmkoli způsobem, médii a pod jakýmkoliv titulem. Společnost může do svých seznamů klientů nebo v různých tiskových zprávách zahrnout název domény a logo stránky uživatele. Přebírání jakýchkoli informací a / nebo údajů z této stránky za účelem opětovného zveřejnění, úplného nebo částečného šíření nebo jakéhokoli jiného účelu v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti je přísně zakázáno a bude potrestáno podle zákona platných právních předpisů. Společnost nemůže nést odpovědnost za případné předsudky, existující soudní spory, vzniklé kopírováním, uchováváním, úpravou nebo převodem celého webu nebo jeho části na jakékoli médium. V případě ztráty způsobené třetí osobě v důsledku porušení Podmínek Uživatelem je Uživatel povinen tyto škody uhradit. V. OCHRANA DAT

Společnost chrání právo na soukromí pro všechny uživatele stránek podle ustanovení zákona č. 677/2001 o ochraně osob při zpracování osobních údajů a volném oběhu těchto údajů. Tyto informace budou použity pouze pro účely jejich komunikace a nebudou podléhat žádnému neohlášenému poskytování služeb na místě v okamžiku jejich předání.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Uživatel se zavazuje, že nebude požadovat, od společnost nebo jejich zástupců jakoukoli škodu, odpovědnost, ztrátu, náklady (včetně, ale bez omezení na odměny advokátů či jiných soudních nákladů), které se objevily v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením na základě porušení této dohody. Tato záruka od Uživatele zůstává v platnosti po ukončení vztahu mezi Uživatelem a Společností.Ustanovení této dohody a všechny její právní účinky se řídí platným právem Czech podle zákona. Veškeré soudní spory, které by mohly vzniknout ze sporu týkajícího se těchto Podmínek, budou řešeny podle zákona Czech příslušným soudem.

Cookie settings icon

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.

This site uses cookies to store information on your computer.

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.